Sīkdatnes un Privātuma Politika

Kas ir sīkdatnes?
Sīki pagaidu teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, lai nodrošinātu pareizu interneta vietnes funkcionēšanu, un kas satur informāciju par interneta vietnēm, kuras apmeklējāt. Sīkdatnes padara lietotājam vienkāršāku interneta lietošanu, piemēram, ielogojoties savā lietotāja profilā interneta vietnē, pārlūkprogramma pasaka priekšā lietotāja vārdu, bet sīkdatnes izmanto arī citos nolūkos, piemēram, interneta vietnes īpašnieki iegūst vairāk informācijas par savas interneta vietnes apmeklētāju interesēm.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Lielbornesmuiza.lv izmanto Google Analytics pakalpojumus, padarot pieejamu informāciju par pakalpojumiem meklēšanas tīmeklī, minētais pakalpojums paredz sīkdatņu saglabāšanu Jūsu ierīcē.

Sīkdatnē tiek saglabāta informācija par to, ka apmeklējām mūsu interneta vietni, kad tas notika, iegaumē lietotāja IP adresi, kādas interneta vietnes sadaļas aplūkotas, šī informācija nonāk Google Inc. (Īrija) rīcībā un 60 dienas glabājas uz Google serveriem (Eiropas Savienībā un ASV). Pirms datu nodošanas Google, IP adreses tiek anonimizētas, aizvietojot tās ar specifisku kodu, kurš tiek piešķirts katram atsevišķam lietotājam.

Google no savas puses apliecina datu apstrādes, tai skaitā datu nodošanas trešajām personām, atbilstību Eiropas Savienības un ASV normatīvo aktu prasībām, kā arī atsevišķi atzīmē, ka saņemtie dati netiek izmantoti Google pakalpojumu sniegšanai.

Jūs varat novērst sīkdatņu nodošanu Google, izmantojot spraudni “Google Analytics Opt-out Browser Add-on
(aplūkot Google Analytics Opt-out Browser Add-on).

Kā kontrolēt sīkdatnes?
Jums ir iespēja izdzēst sīkdatnes no sava datora vai citas ierīces, kā arī izmantot vairākuma pārlūkprogrammu piedāvātos uzstādījumus, kas liedz veidot sīkdatnes.

Praktiski visas pārlūkprogrammas paredz iespēju:
Aplūkot saglabātās sīkdatnes un izdzēst tās;
Liegt sīkdatņu veidošanu trešajām personām;
Liegt sīkdatņu veidošanu mārketinga vietnēm;
Bloķēt jebkuru sīkdatņu veidošanu;
Izdzēst visas sīkdatnes, izejot no pārlūkprogrammas.

Der atcerēties, ka izdzēšot visas sīkdatnes, tiks dzēsti arī Jūsu uzstādījumi atsevišķās interneta vietnēs. Papildus nepieciešams ņemt vērā, ka gadījumā, ja nobloķēsiet jebkuru sīkdatņu veidošanu, daudzas vietnes (ieskaitot mūsu) var sākt darboties nekorekti un pakalpojuma sniegšana var pārtrūkt, šī iemesla dēļ nerekomendējam izvēlēties opciju bloķēt jebkuru sīkdatņu veidošanu.

Privātuma politika

Termiņi un Definīcijas
Personas datu apstrādes pārzinis ‒ sabiedrība ar ierobežotu atbildību BORN, reģistrācijas numurs: 50002050031, adrese: Daugavpils nov., Salienas pag., Lielborne, “Lielbornes muiža”, LV-5469.
Datu subjekts ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus SIA BORN un kuras datus apstrādā SIA BORN saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.
Personas dati ‒ dati par datu subjektu, kurus subjekts ir iesniedzis SIA BORN, izmantojot (apmeklējot vai pārlūkojot) mājaslapu www.lielbornesmuiza.lv (viesnīcas rezervācijas pieteikuma forma, sīkdatnes, pieraksts jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai ē-pastā), ē-pastu vai telefonu. Šie dati iekļauj datu subjekta vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, ē-pasta adresi un citus datus, kas ļauj identificēt personu.
Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar personas datiem veikta darbība, to vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, apskate un ieguve, personas datu izmantošana, nodošana trešajām personām (pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai), savstarpēja lietošana, dzēšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.
Trešā persona ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav datu subjekts, personas datu apstrādes pārzinis, vai persona, kura apstrādā personas datus datu apstrādes pārziņa uzdevumā.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?
SIA BORN apstrādā personas datus: lai nodrošinātu viesnīcas pakalpojumus, tai skaitā naktsmītnes nodrošināšanu. Kā arī: lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, reklamēšanai (tikai ar klientu rakstisko piekrišanu, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus klientiem) un administrēšanai (lai veidotu un uzturētu SIA BORN iekšējos procesus un nodrošinātu dokumentu apriti tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā).
SIA BORN apņēmās nenodot, neiznomāt personas datus trešajām personām (izņemot gadījumus kad datu nodošana ir nepieciešana savstarpēju saistību izpildei).
Apstrādājot personas datus, SIA BORN ir jāievēro noteiktie principi Fizisko personu datu aizsardzības likumā, ES Vispārējā datu aizsardzības regulā un pēc saistošiem likumiem noteiktiem viesnīcu pienākumiem.

Jūsu piekrišana personas datu apstrādei
Personas dati ir jāapstrādā, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kas ir dota saskaņā ar:
– Fizisko personu datu aizsardzības likums 7.(1) apakšpunkts
– ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.(1) pants

Datu subjekts labprātīgi dod piekrišanu SIA BORN personas datu vākšanai, apstrādei, pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai saskaņā ar šiem principiem un SIA BORN mērķiem. Aizpildot un nosūtot viesnīcas rezervācijas pieteikuma formu, datu subjekts apstiprina savu piekrišanu uz datu vākšanu un apstrādi SIA BORN.
Piekrišanas došana ir priekšnoteikums, lai veiktu sadarbību ar datu subjektu, un piekrišanas nedošana nozīmē, ka SIA BORN nevar veikt datu subjekta pieprasītā pakalpojuma izpildi.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, paziņojot par to SIA BORN uz e-pasta adresi info@lielbornesmuiza.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Kā mēs aizsargājam personas datus?
SIA BORN jānodrošina personas datu aizsardzība ar organizatoriskiem, fiziskiem un IT drošības pasākumiem. SIA BORN apstiprina, ka personas datu apstrāde ir ierobežota līdz minimumam, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķi.
Ja datu subjekts ir piekritis personas datu apstrādei saistībā ar pieprasīto pakalpojumu, personas datus glabā līdz piekrišanas atcelšanai no datu subjekta puses.
Piekļuve datu subjekta personas datiem ir pieejama tikai SIA BORN darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus tādā mērā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķus.
SIA BORN ir atbildīga par to prasību ievērošanu, kas ir noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā, ES Vispārējā datu aizsardzības regulā pēc to stāšanās spēkā.
SIA BORN neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi datu subjekta personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA BORN, piemēram, datu subjekta vainas un/vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas atrodas SIA BORN rīcībā, un iegūt papildu informāciju par savu personas datu apstrādi.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi, par to informējot SIA BORN rakstiski, nosūtot ē-pastu uz info@lielbornesmuiza.lv vai apmeklējot SIA BORN pēc juridiskās adreses. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem datu subjekta iebildumiem un/vai atteikuma.
Ja datu subjekts konstatē, ka SIA BORN, apstrādājot personas datus, neievēro datu subjekta tiesības, vai datu subjekts pieprasa dzēst vai ierobežot savus datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par pārkāpuma izbeigšanu vai savu personas datu dzēšanu SIA BORN uz e-pastu info@lielbornesmuiza.lv. Savu tiesību aizsardzībai datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv).

 

Atpūtas komplekss Lielbornes muiža
Adrese: Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV5469, Latvija
Tālr.: +371 62103030
e-pasts: info@lielbornesmuiza.lv