Cookies and Privacy Policy

What are cookies?

Cookies are small files which are stored on a user’s computer or mobile device. Cookies help to sustain functionality of the website you are visiting and also holds user specific information about other pages you have visited. Cookies make experience of using websites more easier for the user, for example, it saves your username and password so you don’t have to re-enter them every time you visit the page. Cookies may be used also to save user specific data so website owners can gain information about interests of users that visit the website and it allows to tailor better content for better experience.

How do we use cookies?

SIA BORN cooperates with Google Analytics services by exchanging search related information available on web, this service requires saving of the cookies on your device.

Cookies save information that you visited our website, when it happened, remembers IP address, which parts of  the website you visited. This information is sent to Google Inc. (Ireland) which holds it on Google servers for 60 days (European Union and U.S.). Before exchanging the data with Google, IP addresses are made anonymous by replacing actual IP address with user specific code which is genuine for every single user.

Google from their side confirms data processing regulations, including transference to third person party, according to European Union and U.S. requirements of normative acts. At the same Google ensures no usage of the data for Google services itself.

You can prevent transference of cookies to Google by using a plugin “Google Analytics Opt-out Browser Add-on”.

How to control cookies?

You have an option to delete all the cookies from your computer or device manually or use an option provided by majority of web browsers to deny creation of cookies at all.

Practically all web browsers hold the option to:

You need to remember that by deleting all the cookies you are deleting also all the settings you have set in particular websites. Additionally you need to consider that by denying usage of the cookies at all, many websites (including ours) may not function properly and can lead to disruptions in provision of services, therefore we don’t recommend usage of the option to deny creation of cookies.

Privacy Policy

Termiņi un Definīcijas
Personas datu apstrādes pārzinis ‒ sabiedrība ar ierobežotu atbildību BORN, reģistrācijas numurs: 50002050031, adrese: Daugavpils nov., Salienas pag., Lielborne, “Lielbornes muiža”, LV-5469.
Datu subjekts ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus SIA BORN un kuras datus apstrādā SIA BORN saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.
Personas dati ‒ dati par datu subjektu, kurus subjekts ir iesniedzis SIA BORN, izmantojot (apmeklējot vai pārlūkojot) mājaslapu www.lielbornesmuiza.lv (viesnīcas rezervācijas pieteikuma forma, sīkdatnes, pieraksts jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai ē-pastā), ē-pastu vai telefonu. Šie dati iekļauj datu subjekta vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, ē-pasta adresi un citus datus, kas ļauj identificēt personu.
Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar personas datiem veikta darbība, to vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, apskate un ieguve, personas datu izmantošana, nodošana trešajām personām (pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai), savstarpēja lietošana, dzēšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.
Trešā persona ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav datu subjekts, personas datu apstrādes pārzinis, vai persona, kura apstrādā personas datus datu apstrādes pārziņa uzdevumā.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?
SIA BORN apstrādā personas datus: lai nodrošinātu viesnīcas pakalpojumus, tai skaitā naktsmītnes nodrošināšanu. Kā arī: lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, reklamēšanai (tikai ar klientu rakstisko piekrišanu, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus klientiem) un administrēšanai (lai veidotu un uzturētu SIA BORN iekšējos procesus un nodrošinātu dokumentu apriti tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā).
SIA BORN apņēmās nenodot, neiznomāt personas datus trešajām personām (izņemot gadījumus kad datu nodošana ir nepieciešana savstarpēju saistību izpildei).
Apstrādājot personas datus, SIA BORN ir jāievēro noteiktie principi Fizisko personu datu aizsardzības likumā, ES Vispārējā datu aizsardzības regulā un pēc saistošiem likumiem noteiktiem viesnīcu pienākumiem.

Jūsu piekrišana personas datu apstrādei
Personas dati ir jāapstrādā, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kas ir dota saskaņā ar:
– Fizisko personu datu aizsardzības likums 7.(1) apakšpunkts
– ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.(1) pants

Datu subjekts labprātīgi dod piekrišanu SIA BORN personas datu vākšanai, apstrādei, pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai saskaņā ar šiem principiem un SIA BORN mērķiem. Aizpildot un nosūtot viesnīcas rezervācijas pieteikuma formu, datu subjekts apstiprina savu piekrišanu uz datu vākšanu un apstrādi SIA BORN.
Piekrišanas došana ir priekšnoteikums, lai veiktu sadarbību ar datu subjektu, un piekrišanas nedošana nozīmē, ka SIA BORN nevar veikt datu subjekta pieprasītā pakalpojuma izpildi.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, paziņojot par to SIA BORN uz e-pasta adresi info@lielbornesmuiza.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Kā mēs aizsargājam personas datus?
SIA BORN jānodrošina personas datu aizsardzība ar organizatoriskiem, fiziskiem un IT drošības pasākumiem. SIA BORN apstiprina, ka personas datu apstrāde ir ierobežota līdz minimumam, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķi.
Ja datu subjekts ir piekritis personas datu apstrādei saistībā ar pieprasīto pakalpojumu, personas datus glabā līdz piekrišanas atcelšanai no datu subjekta puses.
Piekļuve datu subjekta personas datiem ir pieejama tikai SIA BORN darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus tādā mērā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķus.
SIA BORN ir atbildīga par to prasību ievērošanu, kas ir noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā, ES Vispārējā datu aizsardzības regulā pēc to stāšanās spēkā.
SIA BORN neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi datu subjekta personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA BORN, piemēram, datu subjekta vainas un/vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas atrodas SIA BORN rīcībā, un iegūt papildu informāciju par savu personas datu apstrādi.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi, par to informējot SIA BORN rakstiski, nosūtot ē-pastu uz info@lielbornesmuiza.lv vai apmeklējot SIA BORN pēc juridiskās adreses. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem datu subjekta iebildumiem un/vai atteikuma.
Ja datu subjekts konstatē, ka SIA BORN, apstrādājot personas datus, neievēro datu subjekta tiesības, vai datu subjekts pieprasa dzēst vai ierobežot savus datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par pārkāpuma izbeigšanu vai savu personas datu dzēšanu SIA BORN uz e-pastu info@lielbornesmuiza.lv. Savu tiesību aizsardzībai datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv).

 

Atpūtas komplekss Lielbornes muiža
Adrese: Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV5469, Latvija
Tālr.: +371 62103030
e-pasts: info@lielbornesmuiza.lv